ALAMYCIN LA 300

1) NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Zoopharm d.o.o., Hadži Prodanova 8/3, Beograd, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Camlough Road, Newry, Co Down, BT35 6JP, Severna Irska, Velika Britanija

2) IME LEKA

ALAMYCIN LA 300
oksitetraciklin (300 mg/ml)
rastvor za injekciju
za goveda, ovce i svinje

3) KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 ml rastvora za injekciju sadrži:

Aktivna supstanca:
Oksitetraciklin-dihidrat 300 mg
(u obliku oksitetraciklin, dihidrata)

Pomoćne supstance:
Natrijum-formaldehidsulfoksilat 4 mg
Ostale pomoćne supstance:
Magnezijum-oksid, laki, dimetilacetamid, monoetanolamin, voda za injekcije

4) INDIKACIJE

Lek je namenjen za lečenje oboljenja prouzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na oksitetraciklin uključujući: Bordetella bronchiseptica, Actinomyces pyogenes, Erysipelothrix rhusiopathiae, Pasteurella spp, Staphylococcus spp, Streptococcus spp. Na oksitetraciklin su osetljive i mikoplazme, rikecije, protozoe i hlamidije.

Lek je indikovan za lečenje pastereloze, pneumonije, atrofičnog rinitisa, crvenog vetra, artritisa, omfalitisa, letnjeg mastitisa krava, keratokonjuktivitisa ovaca, enzootskog abortusa ovaca.

5) KONTRAINDIKACIJE

Lek se ne primenjuje kod životinja sa poremećenom funkcijom bubrega kao i kod životinja preosetljivih na tetracikline.

Lek ne bi trebalo primenjivati u prvoj trećini graviditeta, odnosno tokom perioda razvoja zuba i kostiju, i kasnom graviditetu zbog moguće promene boje kostiju. Lek se može koristiti tokom laktacije.

6) NEŽELJENA DEJSTVA

Nekada se na mestu aplikacije javlja izrazita prolazna reakcija u vidu otoka, bola i crvenila koja prolazi spontano posle 10 do 15 dana. Moguća je pojava dijareje kao i preosetljivosti na lek.

7) CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Goveda, ovce i svinje

8) DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Oksitetraciklin može se primenjivati u srednjoj terapijskoj dozi od 20 mg/kg kada dejstvo leka traje 3 do 4 dana ili u maksimalnoj terapijskoj dozi od 30 mg/kg kada dejstvo leka traje 5 do 6 dana. Goveda, ovce i svinje:

Srednja terapijska doza - 20 mg/kg (1ml Alamycina/15 kg)
Maksimalna terapijska doza – 30 mg/kg (1ml Alamycina/10 kg)
Lek se aplikuje duboko intramuskularno jednokratno.

9) UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Ako se primenjuju drugi injekcioni preparati treba ih aplikovati na drugo injekciono mesto. Lek ne sadrži konzervanse. Obrisati vrh bočice pre upotrebe. Koristiti sterilne igle i špriceve.

Maksimalan volumen leka na jednom injekcionom mestu treba da bude:
Goveda: 15 ml, svinje 10 ml i ovce 5 ml
Prasad: prvi dan starosti - 0,2 ml, 7 dan - 0,3 ml, 14 dan- 0,4 ml, 21 dan – 0,5 ml, preko 21 dana: 1ml/10 kg
Lek ne sadrži konzervanse. Lek je nedovoljno efikasan kod infekcija uzrokovanih hlamidijama, kao i kod akutnih bakterijskih infekcija.

10) KARENCA

Meso se ne koristi za ljudsku upotrebu tokom tretmana.

Kod tretmana u dozi od 20 mg/kg meso se ne koristi za ljudsku upotrebu kod: goveda 28 dana, svinja 14 dana i ovaca 28 dana.
Kod tretmana u dozi od 30 mg/kg meso se ne koristi za ljudsku upotrebu kod: goveda 35 dana, svinja 28 dana i ovaca 28 dana.
Mleko tretiranih životinja se ne koristi tokom tretmana i 10 dana od primene kod goveda i 8 dana kod ovaca.

11) POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece

Uslovi čuvanja leka: Čuvati na temperaturi do 25 oC, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti.

Rok upotrebe: 2 godine

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25 oC

12) POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Ako se primenjuju drugi injekcioni preparati treba ih aplikovati na drugo injekciono mesto. Lek ne sadrži konzervanse. Obrisati vrh bočice pre upotrebe. Koristiti sterilne igle i špriceve.
Maksimalan volumen leka na jednom injekcionom mestu treba da bude:
Goveda: 15 ml, svinje 10 ml i ovce 5 ml
Prasad: prvi dan starosti - 0,2 ml, 7 dan - 0,3 ml, 14 dan- 0,4 ml, 21 dan – 0,5 ml, preko 21 dana: 1ml/10 kg

Upotreba tokom graviditeta i laktacije
Lek ne bi trebalo primenjivati u prvoj trećini graviditeta, odnosno tokom perioda razvoja zuba i kostiju, i kasnom graviditetu zbog moguće promene boje kostiju. Lek se može koristiti tokom laktacije.

Interakcije
Ne primenjivati istovremeno sa baktericidnim antibakterijskim lekovima.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
Oprati ruke posle aplikovanja leka. U slučaju kontakta preparata sa očima i kožom, treba ih kompletno oprati sa vodom zbog moguće pojave iritacije. Treba voditi računa da prilikom aplikacije leka ne dođe do samoubrizgavanja, a ako dođe do njega potražiti savet lekara. Lek ne razblaživati.

13) POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neupotrebljeni lek ili ostatak leka se uništava u skladu sa važećim propisima

14) DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

28.02.2014

15) OSTALI PODACI

Pakovanje: Složiva kartonska kutija sa 1 bočicom od 100 ml
Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara
ATCvet kod: QJ01AA06
Broj dozvole: 323-01-00019-13-001 od 28.02.2014. godine