APIGUARD

1) NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Zoopharm d.o.o., Hadži Prodanova 8/3, Beograd, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Laleham Health and Beauty Limited
Sycamore Park, Mill Lane, Alton, Hamshire RG 21 7NE, Velika Britanija

2) IME LEKA

Apiguard 25% (timol)
Gel za upotrebu u košnici

3) KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

50 g gela sadrži:

Aktivna supstanca:
timol 12,5 g
Ekscipijensi:
karbomer (karbopol EZ-1), trietanolamin, prečišćena voda

4) INDIKACIJE

Tretiranje varooze pčela uzrokovane sa Varroa destructor

5) KONTRAINDIKACIJE

Ne primenjivati u vreme pčelinje paše

6) NEŽELJENA DEJSTVA

Lagani nemir zajednice tokom tretmana. Ponekad, kod visokih dnevnih temperatura, moguća je pojava blagog smanjenja mladog legla. Ovaj efekat je prolazan i nema uticaja na razvoj društva.

7) CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Medonosne pčele

8) DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Tretman u košnici: Dve aplikacije od po 50 g gela po društvu, u razmaku od dve nedelje. Male i zimske pčelinje zajednice, kao i nukleusi mogu se tretirati samo jednokrano. Kutija treba da stoji četiri nedelje.

Tretman treba primenjivati najviše dva puta godišnje.

Način primene:

Otvoriti košnicu. Povući foliju na kutiji tako da jedan kraj folije ostane spojen sa jednim krajem kutije. Postaviti tako otvoreno pakovanje u centar legla, na vrhu rama.

Obezbediti slobodan prostor od 0,5 cm između vrha kutije sa lekom i poklopne daske, odnosno zbega. Zatvoriti košnicu. Posle 14 dana izvaditi kutiju i staviti novu na isti način kao i prethodnu. Ostaviti preparat u društvu sve dok se ne stavi hranilica.

Male i zimske pčelinje zajednice, kao i nukleusi mogu se tretirati samo jednokrano. Kutija treba da stoji četiri nedelje.

Efikasnost proizvoda je najjača kada se koristi u periodu kasnog leta posle medne žetve, kada se smanjuje pčelinje leglo. Međutim, u slučaju jake infestacije preparat se može koristiti tokom proleća pre paše kada je temperatura iznad 15 oC

9) UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Ne tretirati tokom pčelinje paše. Ne prehranjivati društvo pre tretiranja. Tretiranje se može izvršiti odmah posle uklanjanja meda.

Preparat se ne koristi kada je dnevna maksimalna temperatura ispod 15 oC, kada je aktivnost drušva veoma mala ili kada je dnevna temperatura iznad 40 oC

Preparat treba da stoji u košnici sve dok se kutija ne isprazni. U svakom slučaju izneti preparat kada se postavi hranilica u društvu.
Sastaviti slaba društva pre tretiranja.
Istovremeno treba tretirati sva društva u pčelinjaku.

10) KARENCA

Med: 0 (nula) dana.
Ne koristiti za vreme pčelinje paše

11) POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 30oC, zaštićeno od svetlosti. Ne zamrzavati.
Čuvati van domašaja dece.
Preparat se ne sme čuvati blizu pesticida ili drugih hemijskih supstanci koje mogu kontaminirati preparat.
Ne čuvati zajedno sa hranom

12) POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Voditi računa da se poštuje propisani način doziranja jer nepravilna primena može imati štetne efekte po pčelinje društvo.
Korišćenje veće doze od preporučene (50 g po jednoj aplikaciji) može prouzrokovati promene u ponašanju pčelinjeg društva (uzbunjivanje, napuštanje košnice ili povećan mortalitet). U slučaju predoziranja, ukloniti višak preparata iz društva.
Preparat ne primenjivati istovremeno sa bilo kojim drugim akaricidnim preparatom

Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama:
Izbegavati kontakt sa kožom i očima, zbog mogućeg razvoja kontaktnog dermatitisa i iritacije kože i očiju. Ne udisati.
Pri rukovanju sa preparatom, pčelari moraju koristiti nepropusne rukavice i uobičajenu zaštitnu opremu. Posle aplikacije, oprati ruke i materijale koji su došli u kontakt sa gelom sa sapunom.
U slučaju kontakta sa kožom, mesto kontakta dobro oprati sapunom i vodom.
U slučaju kontakta sa očima, oči dobro isprati velikom količinom čiste tekuće vode i potražiti pomoć lekara

13) POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA

Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima

14) DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

04.01.2012

15) OSTALI PODACI

Rok upotrebe: 3 godine
Pakovanje: Kartonska kutija sa 10 aluminijumskih kutija sa po 50 g gela.
Režim izdavanja leka: Izdaje se na recept veterinara.
ATCvet kod: QP53AX22
Datum revizije teksta: Novembar 2011
Broj dozvole za stavljanje leka u promet: 323-01-0193-11-001 od 04.01.2012