BOVACLOX DC XTRA

1) NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Zoopharm d.o.o., Hadži Prodanova 8, Beograd

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Camlough Road, Newry, Co Down, BT35 6JP, Severna Irska, Velika Britanija

2) IME LEKA

Bovaclox DC Xtra,
(600mg+300mg)/5,4g,
intramamarna suspenzija, krave u periodu zasušenja, kloksacilin, ampicilin

3) KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 intramamarni špric (á 5,4 g) sadrži:

Kloksacilin (u obliku kloksacilin-benzatina) 600 mg

Ampicilin (u obliku ampicilin trihidrata) 300 mg


Spisak pomoćnih supstanci: Aluminijum-distearat, tečni parafin

4) INDIKACIJE

Preparat je namenjen za upotrebu kod mlečnih krava u periodu zasušenja odnosno odmah posle poslednje muže u cilju tretmana postojećeg mastitisa i zaštite od daljih infekcija u periodu zasušenja.

Koristi se kao pomoć u smanjenju letnjih mastitisa kod junica i rizičnih krava u zasušenju.

Aktivan je protiv gram potitivnih i gram negativnih mikroorganizama koji prouzrokuju mastitise, a posebno je efikasan protiv Streptococcus agalactiae i drugih Streptococcus bakterija, na osetljive penicilinaza-pozitivne stafilokoke, Corynebacterium vrste, Escherichia coli i druge osetljive gram negativne bakterije.

Kloksacilin benzatin i ampicilin trihidrat održavaju efektivan antibakterijski nivo u vimenu mlečnih krava do 10 nedelja pri čemu nemaju iritirajuće dejstvo na tkivo vimena.

5) KONTRAINDIKACIJE

Lek se ne koristi kod krava koje imaju kratak period zasušenja. Nije namenjen za upotrebu u periodu manjem od 49 dana do teljenja. Ne sme se koristiti u lečenju krava u laktaciji

6) NEŽELJENA DEJSTVA

Moguća je pojava alergijske reakcije

7) CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Krave u periodu zasušenja

8) DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Lek se aplikuje intramamarno
Lek se primenjuje u periodu zasušenja.
Posle zadnje muže u laktaciji očistiti i dezinfikovati sise i ubrizgati sadržaj jednog intramamarnog šprica u svaku četvrtinu kroz sisni kanal. Izbeći kontaminaciju vrha šprica.

9) UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Prilikom aplikacije kod junica važno je da vrh šprica ne prodire u sisu. Preporučuje se sledeća procedura: Životinja mora biti pravilno imobilisana. Sise moraju biti očišćene i dezinfikovane. Otvor sise mora biti lociran i vrh šprica postavljen na otvor ali ne i uvučen. Kada se potisne klip šprica antibiotik lako prolazi kroz sisu u vime.

10) KARENCA

Preparat se ne koristi kod krava koje imaju kratak period zasušenja. Nije namenjen za upotrebu u periodu manjem od 49 dana do teljenja. Mleko za ljudsku upotrebu može se koristiti 7 dana posle teljenja. Ako se krava oteli ranije od 49 dana od poslednjeg tretmana, mleko za ljudsku upotrebu se može koristiti posle 56 (49+7) dana od poslednjeg tretmana. Meso tretiranih životina nije za upotrebu u periodu primene leka kao i 28 dana od poslednje primene leka.

11) POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati na temperaturi do 25 oC

Čuvati van domašaja dece.

Rok upotrebe: 2 godine
Rok upotrebe posle otvaranja: Intramamarni špric se može koristiti samo jednom, a delimično upotrebljeni špricevi se moraju uništiti u skladu sa propisima

12) POSEBNA UPOZORENJA

Penicilini i cefalosporini mogu izazvati preosetljivost (alergije) kao posledica injekcije, inhalacije, gutanjem ili dodirom sa kožom. Preosetljivost na penicline može dovesti do unakrsne reakcije sa cefalosporinima i obrnuto. Alergijske reakcije na ove supstance mogu biti veoma ozbiljne. Osetljivim osobama se ne preporučuje rukovanje ovim preparatom. Ukoliko se simptomi ispolje kao svrab treba potražiti medicinsku pomoć. Otok lica, usana, očiju ili problemi sa disanjem su mnogo ozbiljniji simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć. Oprati ruke posle upotrebe

13) POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA

Neiskorišćeni proizvodi i ambalaža se uništavaju u skladu sa propisima

14) DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

06.02.2012

15) OSTALI PODACI

Pakovanje: Kutija sa 24 intramamarna šprica á 5,4 g
Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara
ATCvet kod: QJ51RC261
Broj dozvole: 323-01-0157-12-001 od 05.02.2013.