CALCIJECT

1) NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Zoopharm d.o.o., Hadži Prodanova br. 8, Beograd

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Norbrook Laboratories LTD, Newry, County Down, Station Works, Severna Irska, Velika Britanija

2) IME LEKA

Calciject 30+3
kalcijum glukonat, borna kiselina, magnezijum-hipofosfit
249 mg/mL + 51 mg/mL + 30 mg/mL
rastvor za injekciju
za goveda

3) KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 mL rastvora za injekciju sadrži:

Aktivne supstance:
Kalcijum glukonat 249 mg
Borna kiselina 51 mg
Magnezijum-hipofosfit, heksahidrat 30 mg

Pomoćne supstance:
Natrijum-hidrogenkarbonat; voda za injekcije

4) INDIKACIJE

Lek je namenjen za lečenje hipokalcijemije komplikovane hipomagnezijemijom

5) KONTRAINDIKACIJE

Ne koristiti preparat u slučajevima preosetljivosti na aktivne supstance ili bilo koji ekscipijens, zatim u slučajevima srčane insuficijencije, bolesti jetre ili kod bubrežne insuficijencije.
Lek se ne primenjuje kod hipomagnezijemije i hiperkalcemije.
Ne primenjivati kod životinja sa hipervolemijom

6) NEŽELJENA DEJSTVA

Brza i.v. primena prouzrokuje hipotenziju, hipersalivaciju, depresiju disanja, bradikardiju i zastoj srca. Posle s.c. aplikacije nastaje lokalna reakcija na mestu davanja.

7) CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Goveda

8) DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Za supkutanu ili intravensku upotrebu.
Preparat se aplikuje govedima supkutano ili sporo intravenski i to u količini od 150 do 400 mL. Obično se daje jednokratno. Po potrebi aplikacija se može ponoviti u roku od 24 sata.

9) UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Pre aplikacije rastvor se mora ugrejati do temperature tela. Intravenska aplikacija mora se sprovoditi uz kontrolu disanja i srčanih tonova. Brza intravenska aplikacija može prouzrokovati aritmiju, kolaps i uginuće.

10) KARENCA

Meso: 0 (nula) dana
Mleko: 0 (nula) dana

11) POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.
Čuvati na temperaturi do 25 oC, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti.

Rok upotrebe: 2 godine
Rok upotrebe posle otvaranja: iskoristiti odmah

12) POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama
Primena većih doza može dovesti do bradikardije ili tahikardije, aritmije, dispneje konvulzija i kolapsa.
U slučaju pojave neželjenih reakcija (aritmija, hipotenzija, depresija disanja) prekinuti primenu leka. Ako se daju veće količine leka s.c., količinu treba raspodeliti na više mesta.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije
Preparat se može koristiti bezbedno tokom graviditeta i laktacije.

Interakcije
Ne daje se istovremeno sa metilksantinima (potencira dejstvo i izaziva aritmije), kardiotoničnim glikozidima, diureticima, adrenergičkim lekovima, fluorohinolonima, tetraciklinima (smanjuje se resorpcija) i miorelaksansima.

Inkompatibilnost
Nema

Predoziranje
Primena većih doza može dovesti do bradikardije ili tahikardije, aritmije, dispneje konvulzija i kolapsa.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
Posle upotrebe leka oprati ruke vodom i sapunom.
Treba preduzeti sve mere da prilikom aplikacije ne dođe do samoubrizgavanja. U slučaju da dođe do samoubrizgavanja, odmah potražiti pomoć lekara i pokazati Uputstvo za lek. U slučaju kontakta leka sa kožom ili očima, isprati velikom količinom vode.

13) POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA

Neiskorišćeni lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima

14) DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

15.09.2015.

15) OSTALI PODACI

Pakovanje: Boca od polipropilena, sa 400 mL rastvora za injekciju, zatvorena čepom od bromobutil gume i aluminijskom kapicom.
Način izdavanja: Lek se može izdati samo na recept veterinara
ATCvet kod : QA12AX**
Broj dozvole: 323-01-00509-14-001 od 15.09.2015. godine