Cefimam LC

Cefimam LC

1) NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Zoopharm d.o.o., Hadži Prodanova br. 8, Beograd, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Newry, County Down, BT35 6JP, Severna Irska, Velika Britanija

2) IME LEKA

Cefimam LC
cefkvinom 75mg/8 g
intramamarna mast
za mlečne krave u laktaciji

3) KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 intramamarni špric od 8 g sadrži:

Aktivna supstanca:
Cefkvinom (u obliku sulfata) 75 mg

Spisak pomoćnih suspstanci:
Parafin, meki, beli; parafin, tečni

4) INDIKACIJE

Za terapiju kliničkog mastitisa kod mlečnih krava u laktaciji prouzrokuvanog bakterijama osetljivim na cefkvinom: Staphylococcus aureus, Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalactiae, Escherichia coli.

5) KONTRAINDIKACIJE

Lek se ne daje životinjama kod kojih postoji poznata preosetljivost na cefalosporinske antibiotike, ostale beta-laktamske antibiotike ili na neke pomoćne supstance.

6) NEŽELJENA DEJSTVA

Kod životinja su veoma retko nakon davanja ovog leka zabeležene anafilaktičke reakcije.
Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

7) CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Mlečne krave u laktaciji

8) DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Način primene: Intramamarna upotreba.
Sadržaj jednog intramamarnog šprica treba pažljivo infundovati kroz sisni kanal inficirane četvrti vimena svakih 12 sati tokom tri uzastopne muže.

9) UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Isprazniti mleko iz zahvaćene četvrti vimena. Nakon temeljnog čišćenja i dezinfekcije sisa i sisnog otvora, pažljivo istisnuti sadržaj jednog šprica u svaku zahvaćenu četvrt vimena. Laganom masažom sisa i vimena raspodeliti aplikovani lek.
Intramamarni špric se koristi jednokratno. Delimično upotrebljeni špricevi se moraju odbaciti.

10) KARENCA

Meso i iznutrice: 4 dana.
Mleko: 5 dana (120 časova)

11) POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.
Uslovi čuvanja gotovog proizvoda: Na temperaturi do 30 oC
Uslovi čuvanja posle prvog otvaranja: Intramamarni špric se koristi jednokratno.
Rok upotrebe: 2 godine
Rok upotrebe posle prvog otvaranja: Intramamarni špric se može koristiti samo jednom, a delimično upotrebljeni špricevi se moraju uništiti u skladu sa propisima.

12) POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja
Lek Cefimam LC treba koristiti samo za lečenje onih bolesti za koje već postoje saznanja ili se očekuje da će slabije reagovati na druge klase antimikrobnih lekova ili uskog spektra beta-laktamskih antimikrobnih lekova.
Uvek kada je to moguće, lek treba davati samo na osnovu nalaza antibiograma. Ako to nije moguće, upotrebu leka treba bazirati na lokalnim epidemiološkim podacima (region, farma) o osetljivosti ciljnih bakterija.
Upotreba leka koja nije u skladu sa uputstvom datim u Sažetku karakteristika leka i Uputstvu za lek može da dovede do povećanja mogućnosti nastanka rezistencije bakterija na cefkvinom kao i smanjenja efikasnosti lečenja cefalosporinima zbog mogućnosti pojave ukrštene rezistencije. Ne koristititi vlažne maramice kada postoje lezije na sisama.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije
Lek je namenjen za primenu tokom laktacije. Nema dostupnih informacija koje bi ukazivale na reproduktivnu toksičnost (uključujući teratogenost) kod goveda. U ispitivanjima na laboratorijskim životinjama nije otkrivena reproduktivna toksičnost ili teratogeni potencijal.

Interakcije
Poznato je da postoji unakrsna osetljivost na cefalosporine kod bakterija osetljivih na cefalosporinsku grupu.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
Pri rukovanju lekom treba nositi zaštitne rukavice kako bi se izbegla mogućnost kontakta sa lekom. Penicilini i cefalosporini mogu prouzrokovati preosetljivost (alergiju) unošenjem u organizam putem injekcije, inhalacije, ingestije ili dodirom preko kože. Preosetljivost na peniciline može dovesti do unakrsne reakcije sa cefalosporinima i obrnuto. Alergijske reakcije na ove supstance mogu izazvati ozbiljne probleme.

  1. Ne manipulisati ovim lekom u slučaju kada već postoji preosetljivost ili ako je savetovano da se ne radi sa ovim lekom.
  2. Rukovati sa oprezom da bi se izbeglo izlaganje ovim lekom
  3. Ako nakon kontakta nastanu simptomi, kao što je osip po koži, potražiti medicinsku pomoć i pokazati ovo upozorenje. Otok lica, usana, očiju ili problemi sa disanjem su mnogo ozbiljniji simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.
    Treba oprati ruke nakon upotrebe vlažnih maramica za čišćenje i nositi zaštitne rukavice ako postoji ili se sumnja na iritaciju kože izopropil alkoholom.

13) POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništava u skladu sa važećim propisima.

14) DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

18.01.2017.

15) OSTALI PODACI

Pakovanje: Unutrašnje pakovanje: Intramamarni špric od belog neprovidnog polietilena niske gustine (LDPE) sa 8 g intramamarne masti.
Spoljašnje pakovanje: Kartonska kutija sa 24 intramamarna šprica i 24 pojedinačno zapakovane vlažne maramice za čišćenje.
Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara
ATCvet kod: QJ51DE90
Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00495-15-001 od 18.01.2017.