NOROCLAV LACTATING COW

1) NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Zoopharm d.o.o., Hadži Prodanova 8/3, Beograd, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Camlough Road, Newry, Co Down, BT35 6JP, Severna Irska, Velika Britanija

2) IME LEKA

NOROCLAV LACTATING COW
amoksicilin, klavulanska kiselina, prednizolon (200 mg/špricu + 50 mg/špricu + 10 mg/špricu)
Intramamarna suspenzija
Za predložene ciljne vrste: krave u periodu laktacije

3) KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 intramamarni špric (3 g intramamarne suspenzije) sadrži:

Aktivna supstanca:
Amoksicilin (u obliku amoksicilin, trihidrata) 200 mg
Klavulanska kiselina (u obliku kalijum-klavulanata) 50 mg
Prednizolon

Spisak pomoćnih suspstanci
Silicijum-dioksid (Syloid AL-IFP); parafin beli, meki (vazelin, beli); parafin, tečni, laki

4) INDIKACIJE

Noroclav Lactating Cow se koristi za terapiju mastitisa kod krava u fazi laktacije prouzrokovanih stafilokokama (uključujući sojeve koji proizvode beta-laktamaze), streptokokama (uključujući S. agalactiae, S. dysgalactiae i S. uberis) i Escherichia coli (uključujući sojeve koji proizvode beta-laktamaze).

5) KONTRAINDIKACIJE

Lek se ne primenjuje kod životinja preosetljivih na peniciline i cefalosporine. Lek se ne primenjuje kod ostalih vrsta životinja.

6) NEŽELJENA DEJSTVA

Moguća je pojava alergijske reakcije

7) CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Krave u periodu laktacije

8) DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Sadržaj intramamarnog šprica aplikuje se u obolelu četvrt vimena, posle svake muže. Lek treba aplikovati na 12 sati i tretman treba ponoviti tri puta. Lek se aplikuje intramamarno.

9) UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Posle muže treba, očistiti i dezinfikovati kompletno vrh sise sa medicinskim alkoholom. Uneti vrh intramamarnog šprica u sisni otvor i aplikovati sadržaj šprica lagano i kontinuirano. Tretirana četvrt/i vimena može se izmusti u sledećem izmuzavanju ali to mleko se odbacuje.

10) KARENCA

Meso 7 dana.
Mleko 84 sata. Kod krava koje se muzu 2 puta dnevno, mleko za ljudsku upotrebu se može koristiti posle 84 sata, odnosno prilikom 7. izmuzavanja.
Kod drugih načina izmuzavanja, mleko se može koristiti za ljudsku upotrebu posle istog perioda od vremena zadnje primene leka – u slučaju izmuzavanja tri puta dnevno, mleko se može koristiti prilikom 11. izmuzavanja.

11) POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.
Čuvati na temperaturi do 25 oC u originalnom pakovanju.

Rok upotrebe: 1 godina
Rok upotrebe posle otvaranja: Intramamarni špric se može koristiti samo jednom, a delimično upotrebljeni špricevi se moraju uništiti u skladu sa propisima

12) POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja
Veterinar treba da prati tok terapije

Upotreba tokom graviditeta i laktacije
Lek se bezbedno koristi kod životinja u graviditetu i laktaciji

Interakcije
Nisu poznate

Predoziranje
Nije poznato

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
Penicilini i cefalosporini mogu izazvati preosetljivost (alergije) kao posledicu injekcije, inhalacije, ingestije ili dodirom sa kožom. Preosetljivost na penicline može dovesti do unakrsne reakcije sa cefalosporinima i obrnuto. Alergijske reakcije na ove supstance mogu biti veoma ozbiljne. Osetljivim osobama se ne preporučuje rukovanje ovim preparatom. Ukoliko se simptomi ispolje kao svrab treba potražiti medicinsku pomoć. Otok lica, usana, očiju ili problemi sa disanjem su mnogo ozbiljniji simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć. Oprati ruke posle upotrebe.

13) POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA

Neupotrebljeni lek ili ostatak leka se uništava u skladu sa važećim propisima.

14) DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

28.02.2014

15) OSTALI PODACI

Pakovanje:
Unutrašnje pakovanje: intramamarni špric od polietilena niske gustine (LDPE) sa 3 g intramamarne suspenzije.
Spoljašnje pakovanje: Kartonska kutija sa 24 intramamarna šprica.
Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara
ATCvet kod: QJ51RV01
Broj dozvole: 323-01-0524-12-001- od 28.02.2014. godine