NORODINE 24

1) NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Zoopharm d.o.o., Hadži Prodanova br. 8, Beograd, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Newry Co. Down, BT35 6JP, Severna Irska, Velika Britanija

2) IME LEKA

Norodine 24
sulfadiazin, trimetoprim (200 mg/mL+40mg/mL)
rastvor za injekciju
konji, goveda, svinje

3) KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 ml rastvora za injekciju sadrži:

Aktivne supstance:
Sulfadiazin 200 mg
Trimetoprim 40 mg

Pomoćne supstance:
Natrijum hidroksid, natrijum formaldehidsulfoksilat, dinatrijum edetat, hlorokrezol, N-metil pirolidon, voda za injekcije

4) INDIKACIJE

Lek je namenjen za lečenje alutnih, subakutnih i hroničnih bolesti kod konja, goveda i svinja, prouzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na kombinaciju sulfadiazin-trimetoprim. Lek se koristi za terapiju infekcija prouzrokovanih gram-pozitivnim i gram-negativnim mikroorganizmima kao što su: Actinobacillus spp, Actinomycetae, Bordetella spp., Brucella spp., Arcanobacteria, Escherichia coli, Haemophilus spp, Klebsiella spp., Pasteurella spp., Pneumococcus spp., Proteus spp., Salmonella spp, Staphylococci, Streptococci, Vibrio spp..
Norodine 24 se koristi za lečenje bakterijskih infekcija respiratornog trakta (rinitis, pneumonija, bronhitis ili sekundarne bakterijske infekcije kod virusnih pneumonija ili infekcija mikoplazmom), urogenitalnog trakta (cistitis, vaginitis, uretritis, nefritis i metritis), gastrointestinalnog trakta (uljučujući neonatalnu dijareju i salmonelozu) kao i ostalih infekcija (panaricijum, akutni mastitis, bakterijska agalakcija krmača, infekcije oka, uva i usne duplje).

5) KONTRAINDIKACIJE

Lek ne aplikovati na druge načine osim na one koji su preporučeni. Ne aplikovati intraperitonealno, intraarterijalno ili intratrahealno. Ne primenjivati kod životinja kod kojih postoji preosetljivost na sulfonamide, jaka oštećenja jetre, bubrega ili hematopoeznih organa. Lek se ne koristi kod konja namenjenih za ishranu ljudi.>

6) NEŽELJENA DEJSTVA

Ponekad kod tretiranih životinja, ukoliko terapija traje duže od tri dana, može doći do dijareje, dehidratacije, gubitka apetita, iznurenosti, a u nekim slučajevima anoreksije i reakcije preosetljivosti.

7) CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Konji, goveda i svinje

8) DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Goveda: Lek se aplikuje intramuskularno ili sporo intravenski u dozi od 1 mL leka na 16 kg telesne mase.
Svinje: Lek se aplikuje duboko intramuskularno u dozi od 1 mL leka na 16 kg telesne mase.
Konji: Lek se aplikuje sporo intravenski u dozi od 1 ml leka na 16 kg telesne mase.
Lek se primenjuje tokom tri do pet uzastopnih dana, a u težim slučajevima bolesti sedam dana u kontinuitetu.

9) UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Lek treba aplikovati sporo intravenski a pre upotrebe lek treba zagrejati do temperature tela. Kod prvih znakova reakcije preosetljivosti odmah prestati sa aplikacijom leka i početi sa anafilaktičkom terapijom.
Životinjama trebaju biti dostupne adekvatne količine vode tokom terapeutskog delovanja leka.

10) KARENCA

Meso se ne koristi za ljudsku upotrebu tokom tretmana kao i 20 dana od poslednje primene kod svinja i 12 dana kod goveda.
Mleko tretiranih goveda se ne koristi tokom tretmana i 7 dana od poslednje primene.
Lek se ne koristi kod konja čije se meso koristi za ljudsku upotrebu.

11) POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.
Čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 25 oC, zaštićeno od svetlosti.
Zaštiti lek od smrzavanja. Moguća je pojava reverzibilne kristalizacije leka usled spoljne niske temperaure i tada lek treba lagano zagrevati.

Rok upotrebe: 2 godine
Rok upotrebe posle otvaranja: 28 dana

12) POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.
Ne primenjivati kod konja sa srčanim aritmijama koje su prouzrokovane lekovima kao što su anestetici ili sedativi.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
U slučaju kontakta preparata sa očima i kožom, treba ih kompletno oprati sa vodom. Treba voditi računa da prilikom aplikacije leka ne dođe do samoubrizgavanja, a ako dođe do njega potražiti savet lekara. Oprati ruke posle aplikovanja leka.
Sulfonamidi mogu prouzrokovati preosetljivost (alergiju) unošenjem u organizam putem injekcije, inhalacije, ingestije ili dodirom preko kože. Preosetljivost na sulfonamide može dovesti do unakrsne reakcije sa drugim antibioticima. Alergijske reakcije na ove supstance mogu izazvati ozbiljne probleme.
Ne manipalusiti ovim lekom u slučaju kada već postoji preosetljivost ili ako je savetovano da se ne radi sa ovim preparatom.
Ako se razviju simptomi usled kontakta kao što je svrab, potražiti medicinsku pomoć i pokazati ovo upozorenje. Otok lica, usana, očiju ili problemi sa disanjem su mnogo ozbiljniji simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.

13) POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima

14) DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

28.05.2012.

15) OSTALI PODACI

Pakovanje: Bočica 100 ml
Režim izdavanja: Lek se može izdati samo na recept veterinara
ATCvet kod: QJ01EW10
Broj dozvole: 323-01-359-08-001 od 30.05.2011.