NOROTYL LA

1) NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

2) IME LEKA

NOROTYL LA,
150 mg/ml,
suspenzija za injekciju,
svinje, tilozin

3) KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Aktivne supstanca:
1 ml suspenzije za injekciju sadrži 150 mg tilozina

Spisak pomoćnih supstanci:
Aluminijum-distearat, propilenglikoldikaprilokaprat

4) INDIKACIJE

Norotyl LA je lek formulisan da jednokratnom aplikacijom dobijemo dugotrajnu antibakterijsku aktivnost.

Lek se koristi kod svinja u terapiji infekcija prouzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na tilozin: Streptococcus spp, Bacillus spp, Staphylococcus spp, Corynebacterium spp, Clostridium spp, Erysipelothrix spp, Vibrio spp, Spirochaetes, Mycoplasma spp, Fusiformis spp, Pasteurella spp, Chlamydia spp.

Norotyl LA je namenjen za lečenje respiratornih, urinarnih i lokalnih infekcija prouzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na tilozin uključujuči i: pneumoniju, crveni vetar, dizenterija, otitis, celulitis, urogenitalne infekcije i kontrolu sekundarnih bakterijskih infekcija kod bolesti prouzrokovanih virusima.

5) KONTRAINDIKACIJE

Lek ne davati intravenski. Preparat se ne daje životinjama preosetljivim na tilozin i druge makrolidne antibiotike

6) NEŽELJENA DEJSTVA

Nekada se na mestu aplikacije javlja slabi prolazni otok, eritem i pruritus koji brzo nestaju. Moguća je pojava edema vaginalne i rektalne mukoze.

7) CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Svinje

8) DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Lek se svinjama aplikuje intramuskularno.
Preporučena doza tilozina je 20 mg/kg telesne mase, odnosno 1 ml leka na 7,5 kg telesne mase.
Treba tačno izmeriti telesnu masu životinja i odgovarajuću količinu leka kako bi se sprečilo aplikovanje manje količine leka od potrebne

9) UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Promućkati bočicu pre upotrebe. Preparat ne sadrži konzervanse.
Obrisati vrh bočice pre svake upotrebe. Koristiti suve sterilne igle i špriceve. Maksimalna količina aplikovana na jednom injekcionom mestu je 10 ml. Ne davati istovremeno sa drugim baktericidnim antibiotskim lekovima.

10) KARENCA

Meso tretiranih svinja se ne koristi za ljudsku upotrebu tokom tretmana kao i 21 dan od zadnje primene leka.

11) POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati na temperaturi do 25 oC
Čuvati van domašaja dece.

Rok upotrebe: 2 godine
Rok upotrebe posle otvaranja: 28 dana

12) POSEBNA UPOZORENJA

U slučaju kontakta preparata sa očima i kožom, treba ih odmah kompletno isprati sa vodom. Kod pojave iritacije treba potražiti pomoć lekara. Izbegavati slučajne ubode, a ako dođe do njih potražiti savet lekara

13) POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA

Neiskorišćeni proizvodi i ambalaža se uništavaju u skladu sa propisima

14) DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

06.02.2012

15) OSTALI PODACI

Pakovanje: Kutija sa 1 bočicom á 100 ml
Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara
ATCvet kod: QJ01FA90
Broj dozvole: Norotyl LA, 1x100 ml, 149/2007/1400 od 20.06.2007